Logo Osasuna
Huấn luyện viên:
ShirtModel
Quốc tịch Thành lập 1960
Sân nhà Sức chứa
Chủ tịch Xếp hạng
Địa chỉ
Tel/Fax
Website
Osasuna